Chëque Iwwerrëschung

Den Freiden den 13 Dezember hued den VC-Filano den Fielser Jugendhaus een Chëque vun 1000Euro iwwerrèescht. Den Chëque stëllt sech aus dem Erléis vun éiser Randonnée deen mir opgeronnt hunn zesummen.
Mir kruuten eng Visit am Jugendhaus a gudd selwergematen Schnittecher. Ausserdem hued sech rausgestallt dass mir besser Vëlo fueren kënnen éwei Kicker spillen...