Adresse :

FILANO
Plateau Birkelt,
L-7633 Larochette,
LUXEMBOURG

Konto:

CCPL LU48 1111 2581 3013 0000

 

Hei hutt Dier d'Meiglechkeet eis ze kontaktieren.                            

Dofir musst Dier nëmmen déi Felder riets ausfëllen. Dier kennt eis schreiwen falls dier eng Fro zu eiser Randonnée hutt oder och fir eng allgemeng Fro zu eisem Club hutt.

Hei kennt der Iech awer och mellen fir Member ze ginn, oder fir är Email oder Adresse ze verbesseren.

Fir weider Member ze bleiwen,sollt dir iwwert Virement är Memberskaart bezuelen, mat  ären Numm an der Kommunikatioun. Wann mir är Adresse hunn, kritt dir déi dann iwwert Post heemgeschéckt,

Memberskaart 2019  : 20 Euro(Eenzel&Famille )

 
Numm *
Numm

Comité

Dier hutt och d'Méiglechkeet eis iwwert een aus dem Comitée ze erreechen.

  • Président: Joël Weirich

  • Secrétaire: Serge Alexandre

  • Caissier: Georges Brosius

  • Membre: Joël Weis

  • Membre: Marco Karier

  • Membre: Marc Schabot

  • Membre: Luc Jemming

  • Membre: Pitt Kirtz

  • Membre: Alexandre Do Carmo