Comité:

Président :  Joël WEIRICH                                                                    

Secrétaire :  Serge ALEXANDRE                                                                                                                  

Caissier :  Georges BROSIUS                                                                                                                

Memberen :  Joël WEIS

Luc JEMMING 

Marco KARIER

Pitt KIRTZ 

Marc SCHABOT

Alexandre Do CARMO

Adresse :

FILANO
Plateau Birkelt, 
L-7633 Larochette, 
LUXEMBOURG

Konto:

CCPL LU48 1111 2581 3013 0000

Facebook

VC-Filano ass och op FACEBOOK